Algemene voorwaarden 

U hebt een afspraak bij Diëtistenpraktijk Marion. Om tot een goede en plezierige samenwerking te komen, werkt deze praktijk volgens algemene voorwaarden. Hiermee hoopt Diëtistenpraktijk Marion duidelijk te kunnen maken wat u van haar kun verwachten en wat van u verwacht wordt.  

  1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

  • Diëtist: lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist onder de naam ‘Diëtistenpraktijk Marion’.  
  • Cliënt: persoon die de diëtist consulteert voor voedingsadvies. 
  • Verwijzer: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen. 
  • Praktijkadres: locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend.   
  1. Overeenkomst

2.1. De diëtist en zorgverzekeraars moeten gebruik maken van uw Burger Service Nummer (BSN). Neemt u als cliënt daarom altijd een geldig identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar Diëtistenpraktijk Marion.  

2.2. Tijdens het intakegesprek ondertekend u een toestemmingsformulier voor de behandelovereenkomst.  

2.3. Tijdens het intakegesprek wordt samen met u een behandelplan opgesteld. 

2.4. U bent verplicht alle wijzigingen door te geven, met name wijzigingen betreffende (medische) omstandigheden, adres en verzekeringsgegevens. 

2.5. De diëtist registreert de tijd die aan u als cliënt wordt besteed. Deze tijd bestaat zowel uit directe tijd (cliëntencontact) als indirecte tijd (uitwerkingstijd: voedingsberekeningen, rapportage, registratie, etc.).  

2.6. Zowel de diëtist als de cliënt dienen de afspraak van een consult na te komen. Bij verhindering dient de cliënt dit minimaal 12 uur van te voren door te geven aan de diëtist. Dit kan telefonisch, per voicemail, per sms/app of via de mail worden gedaan. Bij afzegging minder dan 12 uur van tevoren wordt de geplande consulttijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.  

2.7. De cliënt wordt tijdens het eerste consult op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden. 

  1. Vergoeding& financiële aspect

3.1. De kosten voor dieetbehandeling van een cliënt zijn voor 3 behandeluren opgenomen in de basisverzekering en worden op verwijzing van de arts vergoed door uw zorgverzekeraar.  

3.2. Indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft is de kans groot dat men recht heeft op meer behandeltijd. Dit varieert per zorgverzekeraar en dient de cliënt zelf na te gaan bij zijn/haar zorgverzekeraar.  

3.3. Indien de cliënt is doorverwezen via de huisarts of praktijkondersteuner voor dieetbehandeling binnen de ketenzorg, zullen de kosten voor de dieetbehandeling via de ketenzorg gedeclareerd worden. Diëtistenpraktijk Marion heeft een contract met PoZoB.  

3.4. Voor de dieetbehandeling geldt een vastgesteld tarief. Diëtistenpraktijk Marion hanteert als tarief € 15,00 per kwartier. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag.  

3.5. Facturering gebeurt aan de hand van de werkelijk geleverde zorg en bestaat uit directe en indirecte tijd. De factuur voor de verleende zorg wordt in principe naar uw zorgverzekeraar verstuurd, tenzij dit anders met u of de zorgverzekeraar is afgesproken. De factuur voor een te laat afgemelde afspraak of als u zonder bericht niet bent verschenen op de afspraak, wordt deze niet door uw zorgverzekeraar vergoed. In dit geval zal de factuur naar uw huisadres worden verzonden. Dit is tevens het geval wanneer de zorgverzekeraar de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt. Dit zal zijn als de maximale vergoeding bereikt is.  

3.6. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de facturatiedatum, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 

  1. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.  

  1. Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat de diëtist voldoende tijd heeft om samen met de cliënt op zoek te gaan naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD te Amersfoort.  

  1. Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd door Diëtistenpraktijk Marion. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wetten geven regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Diëtistenpraktijk Marion handelt conform deze wet.  

Meer informatie 

Als je vragen hebt over het de algemene voorwaarden van Diëtistenpraktijk Marion kun je contact opnemen met Marion Kuijken, via het algemene telefoonnummer of via info@dietistmarion.nl.